Det är nu
till år 2021
räknare
Besökare
Min släktforskning
Emigration till Nord Amerika
New Sweden, Texas
Hembygdsforskning
Fotografering
Min favorit musik
Datorer och elekronik
Min favoritbil
"Min släktforskning" 
I slutet av 1980-talet var vi samlade hos mina föräldrar hemma i Lycke, Malmbäck, vi började prata om min mammas släkt och upptäckte att det var mycket lite vi kände till om släkten.
Då kände jag att det kunde vara kul att veta lite mer om vår bakgrund och släkt, men hur går man tillväga.
Jag hittade en nybörjarkurs för släktforskning i Jönköping, den var på 10 studiecirklar, Gunnar Nilsson var ledare.
Jag anmälde mig, och kursen startade på hösten. Det blev en spännande kurs, först att finna ut hur startar man, vad finns det för register att söka i, hur lära sig att tyda alla dessa gamla kråkfötter, det var ju inte maskinskrivet precis. 
Emellertid så lyckades jag komma igång, och undan för undan växte kunskapen om var jag hade mina rötter, det var fashinerande att se släktträdet växa.


My Family recearching"
In the late 1980s, we was gathered at my parents' home in Lycke, Malmbäck, we started talking about my mother's family and discovered that there was very little we knew about the family.
Then I felt it might be fun to know a little more about our background and family, but how did i approach it?
I found a beginner's course for genealogy in Jonkoping, it was 10 study sessions, Gunnar Nilsson was the leader.
I signed up, and the course started in the fall. It was an exciting course, first finding out how to start, what kind of records to search in, how to learn to decipher all the old "crow's feet", since it was not written so clearly.
However, I managed to get started, and gradually developed the knowledge of where I had my roots, and it was fascinating to see the family tree grow.


"Emigration" 
Efter att ha forskat en tid, upptäckte jag att de noteringar jag fann uti husförhörslängdens högermarginal, under rubriken "Flyttat till", och därunder, t.ex 1868 utvandrat till Nord Amerika, bara blev fler och fler personer i min släkt.
Då började jag tänka, hur gick det sedan för dessa personer som lämnade fosterlandet Sverige, för att försöka starta ett nytt liv i ett annat land. Drömmen för de flesta var ju att kunna skaffa något eget, en egen gård eller egen verksamhet, skapa något för sig själva och framtida generationer. Ja den drömmen blev verklighet för många, men inte alla. Ett är säkert, man fick inget gratis, det krävdes mycket hårt arbete och försakande innan drömmen blev sann.
Men hur skulle jag då börja mina eftersökningar i Amerika, jag hörde mig för lite här och där, för att se om någon hade några tips och råd att ge mig.
Jag visste att min mormors mor hade en syster Christina som år 1872 utvandrade till Amerika och bosatte sig i Austin, Texas. Jag skickade ett brev till en person i Texas som jag fått namn och adress till, och frågade i brevet om han kände till något om Christina eller hennes familj, samt om det än i dag kunde finnas några ättlingar kvar i Texas. Efter någon månad så ringer telefon klockan  4 på morgonen, yrvaken svarar jag och hör någon prata engelska. I andra ändan av telefon var då den första släkting jag fick kontakt med i Amerika, nämligen min mormors mors syster Christinas dottersons son Carl Knape. Detta var fantastisk roligt, jag fick därefter veta mer om familjen i Amerika, och fick många fina kontakter, men det dröjde många år innan Carl Knape och jag träffades under ett av mina besök i Texas.
Sedan dess har jag funnit hundratals, ja t.o.m tusentals släktingar i Amerika.

"Emigration"
After researching for a while, I discovered that the quotations I found in the household examination rolls, noted in the right heading column "Moved to", for example 1868 emigrated to North America, only became more and more people in my "family tree".
Then I started thinking, what happened then to those people who left the motherland Sweden, to try to start a new life in another country? The dream for the most was to be able to acquire something of their own, their own farm or own business, and create something for themselves and future generations. Yes, that dream became a reality for many, but not all. One thing is certain, you got nothing for free, it took a lot of hard work and sacrifice before the dream came true.
But how would I start my search in America? I questioned other researchers here and there, to see if anyone had any tips and advice to give me.
I knew that my great-grandmother had a sister Christina who in 1872 emigrated to America and settled in Austin, Texas. I sent a letter to a person in Texas that I got the name and address for, and asked in the letter if he knew anything about Christina or her family, and if there was any living descendants left in Texas. After a month or so the phone rang at 4 o'clock in the morning, i was half asleep, I answered and heard someone speaking English. At the other end of the phone was the first relative I came in contact with in America, namely my grandmother's sister Christina's daughter, son's son Carl Knape. This was great fun, I subsequently learned more about the family in America, and had many good contacts, but it took many years before Carl Knape and I met during one of my visits to Texas.
Since then, I have found hundreds, even thousands of relatives in America.


"New Sweden" 
New Sweden ”Nya Sverige”
När man som svensk besöker trakterna runt Austin, Texas och frågar efter något svenskt, får man ofta höra, jo vi har ju New Sweden som ligger här strax intill.
Det var många svenskar från trakterna runt Nässjö, Malmbäck, Almesåkra, Barkeryd, Forserum, Lekeryd, Järsnäs med flera socknar som utvandrade och bosatte sig i Texas, USA. Vilket innebär att det än idag finns mycket som påminner om dessa personer som på 1800-tal lämnade Sverige för ett nytt liv i Texas. Svenskarna från trakterna häromkring var arbetsamma, kreativa, trovärdiga, kristna, och efterlämnade ett gott rykte där de drog fram och skapade sina bosättningar. Man kan säga att Texas byggdes upp från mitten av 1800-tal och framåt, och där bidrog svenskättlingarnas uppfinnesrikedom på ett kraftfullt sätt, där fanns alla skrå representerade, såsom byggnadssnickare, murare, skräddare, skomakare, smeder, pastorer, kockar, bankmän, bönder som röjde och odlade upp marken m.m. Det finns idag mycket minnesmärken som påminner om dessa svenskättlingars insatser för att skapa det Texas vi kan se idag.
Men för att återgå till New Sweden.
New Swedens kyrka påminner i allra högst grad om en traditionell svensk kyrka, väldigt ståtlig och praktfull är den placerad ute på prärien ca. en halv timmas bilfärd utanför storstaden Austin. Till kyrkan hör en farm på ca. 150 tunnland. Den farmen skänktes till kyrkan av Carl Peter Petersson f.30 mars 1837 i Nybygget, Ekesjö, Almesåkra och hans hustru Johanna Samuelsdotter f.19 juli 1834 i Björkhult, Åker Södergård, Nässjö. Ett både platt och lite lätt böljande landskap omger kyrkan. Marken är bördig, runtomkring odlas det mest majs, korn och bomull, och än idag finns det ganska många svenskättlingar i området.
Till kyrkan hör en kyrkogård, den ligger ca. 1 km från själva kyrkobyggnaden, och när man går runt och tittar på alla namn på gravstenarna, så är det mestadels svenskklingande namn man ser. Även de få som har lite mer amerikaniserade namn, är svenskättlingar som genom åren bytt efternamn. Vilket innebär att av de ca. 420 st gravstenar som finns på New Sweden kyrkogården, så är alla svenskättlingar, och de flesta från trakterna runt Nässjö.
2014 kommer ett historiskt center att öppnas i anslutning till kyrkan i New Sweden. Huset för detta historiska museum är skänkt av Ronnie Lowther, det är boningshuset till hans farm som låg inte långt från kyrkan, som är flyttat till denna plats intill kyrkan. Ronnie Lowther är dotterdotter son till Johanna Sofia Gustafsdotter f.1 april 1859 i Gummarp, Malmbäck.
För mer information om de begravda på New Sweden kyrkogård, gå till de blå knapparna och namnet Texas och sedan New Sweden Cemetery Index på denna hemsida.

"New Sweden"
When the Swedes visitit the area around Austin, Texas, and ask to see something Swedish, they often hear, "yes we do have New Sweden located just next door".
There were many Swedes from the area around Nässjö Malmbäck, Almesåkra, Barkeryd, Forserum, Lekeryd, Järsnäs with several other parishes who migrated and settled in Texas, USA. Which means there are still living decentants, farms, homes, churches and places remaining today that preserve the memories of those persons who in the 1800s left Sweden for a new life in Texas. The Swedes from districts around here were industrious, creative, credible, Christians, and left a good reputation as they moved along and created their settlements. You could say, that Texas was built up from the middle of the 1800s onward, and Swedish ingenuity contributed in a powerful way, including all the professions such as carpenters, masons, tailors, shoemakers, blacksmiths, pastors, chefs, bankers, farmers who cleared and cultivated the land, etc. There is currently many memorials reminiscent of those Swedish descendants and their efforts to create the Texas we can see today.
But now to return to New Sweden.
The New Sweden church is reminiscent of the very highest degree of a traditional Swedish church, very stately and magnificent, it is located out on the prairie about half an hour's drive outside the city of Austin. The church sits on a farm of approx. 150 acres. The farm was donated to the church by Carl Peter Petersson born 30 March 1837 in Nybygget, Ekesjö, Almesåkra and his wife Johanna Samuelsdotter born 19 July 1834 in Björkhult, Åker Södergård, Nässjö. Both a flat and a little light rolling countryside surround the church, the land is fertile, cultivated around the most corn, maize and cotton, and still today there are quite a number of Swedish descendents and farmers in the area.
The church cemetery is approx. 1 km away from the church building, and when you walk around and look at all the names on the gravestones, it is mostly Swedish -sounding names you see. Even the few that have a little more Americanized names, are Swedish descendants whose family names changed as the years past. Which means the approx. 420 tombstones found at the New Sweden cemetery are all of Swedish descent, and most came from the area around Nässjö.
2014, New Sweden Heritage Center opened adjacent to the Church in New Sweden. The house of this historic museum was donated by the Estate of Ronnie Lowther, the house was located on his farm not far from the church. This house was moved to it´s current place next to the church. Ronnie Lowther is the great grandson of Johanna Sofia Gustafsdotter born 1 April
1859 in Gummarp, Malmbäck.
My wife Sue Newquist Johansson, who is in the picture by the yellow flower at the top of this page, is also a descandent´s (great grandchild) of Johanna Sofia Gustafsdotter born 1859 in Malmbäck.                                                                                                                                            For more information on those buried at the New Sweden cemetery, go to the blue buttons and the name Texas and then New Sweden Cemetery Index on this site."Hembygdsforskning"
Hembygden, ja hembygden för mig är där jag vuxit upp, alltså där jag har mina egna levande rötter. Om jag som liten flyttade kan det även vara där jag är född, eller kanske till och med där mina föräldrar eller tidigare generationer kommer ifrån.
Jag föddes i Sund, Järsnäs socken, varifrån min mamma kommer, min far är född i Malmbäck, och som två-åring flyttade jag med mina föräldrar och broder Sture till Västgötatorp, Malmbäck, där jag växte upp, gick i skola och söndagsskola i Fallnafors, dit vi hade 3 kilometer.
Vad betyder då hembygden för oss, det kan säkert var och en definera mycket olika. Det är givetvis platsen där vi känner att vi hör hemma, känner ett lugn och en trygghet, samt trivs med platsen och de personer som finns runt omkring oss.
En sådan plats vill vi ju värna om, bevara för framtiden, göra den så attraktiv som möjligt för de som bor, föds till världen eller flyttar in till det som vi kallar "vår hembygd"
För min egen del vill jag även veta lite mer om "min hembygd", hur såg platsen ut, hur var det att leva där för 100 år sedan, eller kanske kanske till och med för 300 år sedan eller även tidigare. Trivdes man så bra, att man bodde kvar generation efter generation, och kanske att ättlingar till de som levde i Malmbäck på 1700-tal ännu bor kvar i Malmbäck. Under sista hälften av 1800-talet emigrerade ju många svenskar till Amerika, och från Malmbäck utflyttade 797 personer, hur gick det för dom i sitt nya hemland (sin nya hembygd).
Ja då är Hembygdsföreningen en bra förening att aktivt arbeta tillsammans med, vilket jag gjort i ganska många år. Varje år ger vi i hembygdsföreningen ut en Årskrönika, som berättar om året som gått, vad hände i Malmbäck för 50 år sedan, gamla bilder, ägareförhållande på gårdar från 1700-tal till nutid, samt mycket mera. Vi har, liksom de flesta hembygdsföreningar i Sverige en egen Hemsida, där vi har lagt ut mycket information om hembygden "Malmbäck".  Detta har hjälpt mig att få veta mer om "min hembygd", samt där jag även aktivt kan hjälpa till att levandegöra "min hembygd" för alla andra som också har samma hembygd, som sin (min) hembygd.
För att se mer om vad Hembygdsföreningen i Malmbäck har för verksamheter, ta en titt på hemsidan "malmbackhembygd.se"


"Local History Research"
Homeland, yes the local home for me is where I grew up in the Nässjö area. It is the area where I was born, where i moved to as a little boy, and even where my parents or previous generations came from.
I was born in Sund, Järsnäs parish, from where my mother came, my father was born in Malmbäck, and as a two -year-old child, I moved with my parents and brother Sture to Västgötatorp, Malmbäck, where I grew up, attended school and Sunday school in Fallnafors, 3 kilometers from home.
What does the home parish mean for us? it can certainly be defined by each very differently.       It is of course the place where we feel we belong, feel calm and secure, and enjoy the place and the people who are around us.
One such place we want to preserve, protect for the future, make it as attractive as possible for those who lived their or those to come, or for those who move into what we call "our homeland."
For my own part, I also wanted to know a little more about "my home" and wath the place looked like, how it was to live there 100 years ago, or perhaps maybe even 300 years ago or even earlier. Did those people like it so well that they lived generation after generation, and perhaps the descendants of those who lived in Malmbäck at the 1700s still live in Malmbäck today? During the last half of the 1800s many Swedes emigrated of course to America, and from Malmbäck 797 people relocated. What happened to them in their new homeland (their new home?)
A local historical society is a good association to actively work with, and I have done it for quite a few years. Each year we in the local historical society put out a Chronicle, which tells about the past year, what happened in Malmbäck 50 years ago, old pictures, owner relationships on farms from the 1700s to the present, and much more. We have, like most historical societies in Sweden, our own Website where we have put out a lot of information on our home society "Malmbäck." This has helped me to know more about "my home," and where I can actively help to bring to life about "my home" for all others who have the same homeland, as their (my) homeland.
To see more about what the Historical Association in Malmbäck has for activities, check out the website "malmbackhembygd.se".


”Fotografering”
Att en bild säger mer än tusen ord är ju ett vedertaget begrepp.
När man jobbar med att dokumentera hembygden, historien eller släkten, är det ju möjligt att finna ganska mycket skrivet material, både originalhandlingar och historia. Historien är grundad på både originalhandlingar, samt muntliga traditioner och sägner som kanske gått från släktled till släktled etc.
Men för att ge lite mer verklighet åt all skriftlig dokumentation, kan en bild göra den stora skillnaden. Vid t.ex. noteringen, familjen Andersson bebodde och brukade gården Torsgatan åren 1870 - 90, och samtidigt en bild av familjen och gården från den tiden, samt en bild över hur gården ser ut idag, ger ju så oerhört mycket mer styrka i informationen.
Därför vill jag ägna mycket mer tid åt att fotografera, hur de platser ser ut idag, där familjer tidigare levat, och kanske ättlingar eller andra familjer lever än idag. En del tidigare boplatser är numera borta, och det enda som minner om vad som varit, är  kanske en stengrund, rännebro, stenkällare etc.  Idag finns det ju även så mycket enklare sätt att kopiera och redigera gamla  bilder och negativ. Men det största problemet med alla gamla bilder är identifiering, vem, vad, var företäller bilderna.
Jag har bl.a jobbat med gamla glasnegativ, mestadels porträttnegativ från Malmbäcks socken, där en del finns att beskåda på Malmbäcks Hembygdsförenings Hemsida,  malmbackhembygd.se
Några av mina bilder av bygd, natur etc.,  finns att beskåda under bilder på denna min hemsida.
Då jag är amatör beträffande fotografering, tar jag gärna emot tips och idéer, som ni kan skicka via min e-mail adress, som finns här på hemsidans första-sida.

"Photographing"
That a picture says more then a thousand words is a standard
term.
When you work with documenting homeland, history or family history, it's possible to find pretty much written material, both original and historical documents. The story is based on both the original documents, and oral traditions and legends that may have gone from generation to generation, etc. But to give a bit more reality to all written documentation, an image makes the big difference. At such note, the Andersons lived and used the farm Torsgatan in the years 1870-90, while a picture of the family and farm of that era, as well as a picture of how the area looks today, give so vastly more strength to the information.
Therefore, I want to devote much more time to photographs, how the places look today, where families previously lived, and perhaps descendants or other families lived
today. Some previous nesting sites are now gone, and the only thing that reminds us of what has been, is maybe a stone foundation, stone bridge, stone cellars, etc. Today there is also a much easier way to copy and edit existing images and negative. But the biggest problem with all the old pictures is identification, whom, what, where represents the images.
I have worked, among other types of pictures, with old glass negatives, mostly portraits negative from Malmbäcks parish, where a part can be seen at Malmbäcks Local Society Website, malmbackhembygd.se
Some of my photos of the countryside, nature, etc., can be seen in pictures on this, my homepage, www.goranj.se
As I am a amateur photographer, I'll gladly accept tips and ideas that you can send via my email address, which is available here on the website's front page.


”Musik”
Mitt intresse för musik har nog alltid funnits. Jag skaffade min första transistor-radio med kasettbandspelare som barn, och lyssnade alltid på Svenskoppen, där man var beredd att spela in de låtar man tyckte om, för att ha möjlighet att lyssna på sångerna igen. Tio i Topp var ett annat program man lyssnade på, samt någon gång då och då Radio Luxemburg.
Intresset för musik har följt mig genom åren, men jag lärde mig aldrig spela något instrument, även om tanken funnits där vid något tillfälle, då jag även köpte en Keeboard, men det blev liksom aldrig av.
Svensktoppsmusiken, Rock´n Roll, Jukeboxmusik, var nog det jag gillade mest som barn, naturligtvis var Elvis Presley en favorit. Sen fyllde det på med Country, Dansband, Gospel etc.
Det är roligt när man får tag i artister, som är mest kända lokalt. Det finns ju många duktiga förmågor som aldrig blivit riktigt kända, men ändå spelar och sjunger fantastiskt bra. 
Det passade ju utmärkt att koppla ihop mitt intresse för musik, då jag blev tillfrågad om att göra något lokalt radioprogram, där jag nu har delat med mig av ganska många låtar från min samling. Det är roligt när man får respons från lyssnarna, och att så många tycker om den musik jag gillar och väljer.

"Music"
My interest in music has probably always existed. I got my first transistor radio with cassette player as a kid, and always listened to Swedish Top music, i was prepared to record the songs i liked, to have the opportunity to listen to the songs again. Top Ten was another program i listened to, and at some point every now and then, Radio Luxembourg.
My interest in music has followed me through the years, but I never learned to play
any instrument, although the idea had been there at some point, when I also bought a Keyboard to learn, but it was never really completed.
Swedish top music, Rock'n Roll, Jukebox Music, was probably what I liked the most
as a child, of course, Elvis Presley was a favorite. Then i filled in with Country, Dance Band , Gospel, etc.
It's fun when you identify the artists, who are best known locally. There's many talented local artists that were never really known, but still plays and sings wonderfully well.
It was an excellent fit to pair my interest in music, when I was asked to do some local radio show, where I now have shared quite a few songs from my collection. It's fun when you get feedback from listeners, and especially that so many people like the music I like and choose.


”Datorer och Elektronik”
Intresset för datorer startade i början av 1990-talet, då jag även köpte min första dator. Omkring 12000 kronor gav jag för min första Compaq-dator med 120 mb hårddisc och 2 mb arbetsminne, det sades redan då att datorn blev snabbare med extra arbetsminne, så jag köpte till 2 mb, som då kostade 3300 kronor. Minnen på den tiden var ju i princip dyrare än guld.
Strax därefter skaffade jag mitt första släktforskningsprogram. Hans Frigge tror jag utvecklarens namn var, bosatt i Stockholm, och utkom med ett av de första data-programmen som hjälpte mig få struktur på mina förfäders olika grenar, max antal personer man kunde lägga in var omkring tio tusen. Upptäckte snart att detta inte var tillräckligt, och började då söka efter något bättre alternativ, till slut stod valet mellan två olika program. Mitt val föll på Disgen, och det är jag glad för, eftersom det finns en stor och stabil förening bakom, samt att utveckling och support av programmet är bra. Jag har idag hundratusentals personer inlagda i mitt Disgen program, och aldrig haft några problem med funktionaliteten.
Både mjukvaror och hårdvaror utvecklas och blir bara mer och mer komplexa, så man måste nog ha ett ganska stort intresse av bådadera för att hänga med i utvecklingen, speciellt när man börjar bli lite äldre. Det som är bra med internet och websidor etc., är ju att det är så mycket enklare att dela och söka information, samt att intresset för släktforskning börjar i yngre år, eftersom man kan använda datorer till mycket i sin forskning, istället för att som tidigare åka till bibliotek och landsarkiv, för att där sitta och läsa i de gamla böckerna från 17- 1800-tal, vilket naturligtvis har sin tjusning.

"Computers and Electronics"
My interest in computers began in the early 1990s, when I also bought my first computer. I gave approximately 12,000 crowns for my first Compaq computer with 120 mb hard disc and 2 mb RAM. It was said already at that time, that the computer was faster with extra RAM, so I bought a 2mb, which then cost 3300 crowns. Computer memory at that time was basically more expensive than gold.
Soon after, I bought my first genealogy program. Hans Frigge, I think the developer's name was, lived in Stockholm, and published one of the first computer programs that helped me structure my forefathers different branches, wich had a maximum number of people you could put in as about ten thousand. I discovered soon that this was not enough, and then started looking for some better options, in the end the choice was between two different programs. My choice fell on Disgen, and I'm glad, because it is a large and stable association behind it, and the development and support of the program is good. I have today hundreds of thousands of people residing inside my Disgen programs, and never have had any problems with functionality.
Both software and hardware development have become more and more complex, so you have to have a pretty big interest of both to keep up with development, especially when you start to get a little older. The good thing with the internet and web pages, etc., is that it is so much easier to share and search information, and if that interest in genealogy begins in the junior years, you can use computers for much of your research, instead of, as previously going to libraries and regional archives, where you sit and read in the old books from the 17-1800 or so,
which of course has its charm.


”Min favoritbil”
År 1967 fyllde jag 18 år, och strax efter högertrafik- omläggning samma år började jag övningsköra. Trafikskolan var i Vaggeryd, landsvägskörning blev det mellan Vaggeryd och Värnamo, där stadskörning skedde. I december 1967 fick jag mitt körkort som totalt kostade mig 350 kr, och min första bil köptes på Holmgrens Bil i Jönköping, det var en vit Saab av 1967 års modell som endast var demonstrationskörd, priset var 7500 kr. Vi bodde fortfarande långt ut på landet i Västgötatorp, Malmbäck, så att efter tidigare åkt moped, ökade nu friheten markant.
Efter min första Saab övergick jag till Volvo, som blev det bilmärke som följde mig ända fram till år 2005 då jag köpte en Volkswagen Passat diesel, som öppnade passionen för dieselbilar, så att den Opel Astra jag alldeles nyligen köpt, blev en diesel också.
Min första splitter nya bil var en Volvo av 1979 års modell, vilken kostade 42,500 kr, som jag sålde 5 år senare för 40,000 kr, det var nog den bästa bilaffär jag någonsin gjort.
Min favoritbil var nog den orangefärgade Volvo 142 DL av 1973 års modell jag köpte år 1974, och som vid köpet hade rullat 2000 mil, men var i nyskick. Då var det roligt att plocka på extrautrustning, samt putsa, så bilen var mestadels skinande blank.
Idag är det ju så mycket elektronik i alla bilar, så att den möjligheten som tidigare fanns att fixa saker och ting själv, har i princip försvunnit.

"My favorite car"
In 1967 I turned 18, and soon after I begin the practice of driving, and we shifted driving from the left to the right side of the road in september 1967.
My highway driving was between Vaggeryd and Värnamo, and Värnamo was where city driving occurred. In December 1967 I received my driver's license which cost me a total of SEK 350. My first car was bought at Holmgrens car dealership in Jönköping, it was a white Saab -1967 model, and it was only demonstration driven, the price was 7500 SEK. We still lived far out in country side at Västgötatorp, Malmbäck. Since my previous driving was riding mopeds, my freedom increased significantly.
After my first Saab, I went to Volvo, which became the brand of car that followed me until the year 2005 when I bought a Volkswagen Passat diesel which opened my passion for diesel cars, so the Astra I just recently bought, became a diesel too.
My first brand new car was a Volvo 1979 model year, which cost 42,500 SEK, which I sold 5 years later for 40,000 SEK, it was probably the best car deal I ever made.
My favorite car was probably the orange Volvo 142 DL 1973 model I bought in 1974, and that only had rolled 2000 miles, and was in mint condition. Then it was fun to pick accessories, and preened it, so the car was mostly shiny.
Today, their is so much electronics in all vehicles, so that the possibility that previously existed to fix things yourself, has virtually disappeared.
Wilson-linjens skepp "Rollo" var i trafik åren 1870 - 1909.
Skeppet kunde ta upp emot 1000 passagerare. Maten ombord var bra, och det serverades generösa portioner, välling, kött och potatis ansågs vara fullgod mat, men man måste ha egen mugg, tallrik och bestick.
New Swedens kyrka byggdes 1921-22
Innan dess var den tidigare kyrkan som byggdes 1879 placerad intill kyrkogården i New Sweden
                               Bild Göran Johansson (2013)
Lekeryd kyrka, Jönköpings län
Kyrkan härrör från 1100-talet. Under 1640-talet fick kyrkan en snidad predikstol. År 1758 installerades den första piporgeln.
Åren 1922 och 1952 renoverades kyrkan, varvid sådant som gick att återställa restaurerades.
Ett flertal av de emigranter som kom till New Sweden emigrerade från Lekeryds socken.
                               Bild Göran Johansson (2013)
Foto från år 1960, av mangårdsbyggnaden i Västgötatorp, Malmbäck.
                                       Bild Göran Johansson
Foto från Hembygdsgården i Malmbäck.
                                       Bild Göran Johansson
Just nu använder jag denna modell av Canon för att ta mina bilder
Vy från Nedre Lycke, Malmbäck
Denna Volvo köpte jag 1979 för 42,500 kr
Denna modell av Opel Astra diesel köpte jag i december 2013
Heidi Hauge är en duktig Norsk Country sångerska
Så här kunde en dator se ut för ett antal år sedan
Nya uppdateringar av hemsidan
Radioprogram 20170214
Test
Skriv gärna en kommentar om Hemsidan, eller fråga om släktforskning i Gästboken.
Nytt "Radio Malmbäck 20210223"
Jul och Lucia firande i Gethsemane kyrka, Austin, Texas, USA. Det var SVEA, Swedish Women Education Association, som arrangerade denna fest.
Där var var många svenskar närvarande, som bara bott några år i USA. En av familjerna jag träffade var pastor Daniel Åkesson-Elvelyck, hans hustru och 3 barn. Vi hade pratades vid en stund, när jag frågade var han kom från i Sverige, han sa då att han var uppväxt i en liten församling vid namn Järsnäs i Småland, men där är ju jag född, sa jag. Vad heter då dina föräldrar sa jag, han sa då att de hette Berndt och Inga-Lill Åkesson, vilka jag kände väl, då jag tillbringade mycket av min ungdom i Järsnäs. Vilket sammanträffande, världen är ändå bra liten.
Vy över New Swedens kyrka, Texas, USA.
Här är jag i ett fält av vårblommor i Brennan, Texas, USA
Typisk Svensk sommar
En av mina bilder som bakgrund för vädernyheterna på TV i USA