Västra härads dombok 1695
Den förlikning och kontrakt, som Daniel Nilsson i Östra Gödeberg och Nils Arvidsson i Vedum i Bittene socken den 31 maj sistliden i goda mäns närvaro sig emellan upprättat lydande ord ifrån ord som fökjer.
Ehuruväl Håkan Olofsson sin egendom i allt vad Gud skulle täckas låta honom lämna efter sin död, haver testamenterat och givit åt sin hustru Märit Pehrsdotter och samma testamente är av loflige tingsrätten konfirmerat och bekräftat anno 1689, så emedan Gud den allrahögste haver täcks föra mig i äktenskap med hans efterlåtna änka, ovannämnda Märit Pehrsdotter, och nu kommer salig Håkan Olofssons systerson Nils Arvidsson, dragon under överste herr Winrots compani med en förlovad korporal benämnd Hans Jöransson visandes sig med dennes medföljande skrift underskriven av länsmannen Jöns Ambjörnsson i Laske härad, Anders Svensson domare, Asmund Andersson i Rubbatorp, Arvid Andersson i Röös, nämndeman samt attesterat av kyrkoherden i Bittena ärevördige herr Jona Lekander, att han Nils Arvidsson rätter och endaste arvinge är efter salig Håkan Olofsson min kära hustrus förre man. Ty att undfly allt vidare besvär för mig och honom hava vi på bägge sidor överens samsats om 14 Daler smt med det villkor och försäkran att varken han Nils Arvidsson skall mer fordra eller fråga efter min hustrus förre mans egendom eller ock att någon, antingen nu är eller kan komma som med rätta därefter kan fråga eller däruppå klandra kan. Ty är till loflige tingsrätten i Västra härad bägges vår ödmjuka bön, att den löflige tingsrätten täckes gunstigt detta vårt å bägge sidor frivilligt gjorda kontrakt till vissor försäkran verificer och stadfästa.
Östra Gödeberg den 31 maj 1695
Daniel Nilsson i Östra Gödeberg, Nils Arvidsson i Vedum, Bittena socken
Detta ovanskrivna kontrakt är av bägge vederbörande daniel Nilsson och Nils Arvidsson frivilligt gjort och bejakat.
Vittnen undertecknade: Johan Collin comminister V. d. in Malmbäck, Jon Månsson i Spjärvälla, Måns Svensson i Amesåkra

Västra härads dombok 1727 den 6 februari
En skrift uppvisar att sämskmakaren Sven Nilsson i Eskilstuna och Jöns Nilsson i Davidstorp avstå till sin styvmoder och halvsyskon 1/4 i Davidstorp och dess andra ¼ vilja behålla.

1773, bouppteckningar vid häradsrätten
Bouppteckning efter Olof Ekedahl i Wiebäck som avled 16 maj sistliden. Hans hustru maria Håkansdotter-Edman avled efter mannen den 17 juni innevarande år. Sonen av senare giftet Håkan Olofsson avled före modern den 13 juni.
Ekedahl lämnar efter sig av 1sta giftet 3 barn: Nils i Berg, Johannes på Medeltorp, dottern Nilla gift med Abraham Larsson i Åkers Norregård. I senare giftet med Maria Edman 6 stycken barn nu levande: Petter i Spisvälla. Lisa gift med Nils Jonsson i Fänningaryd, Britta gift med Nils Johansson i Spisvälla, Olof, Jonas och Maja. Förmyndare Sven Andersson.

1779 småprotokoll vintering §.26
Ekesjö i Almesåkra som Helena Sofia Ternera framlidne prosten Ljungs änka säljer till Claes Hindrick Stedt.

1784
Bouppteckning i Davidstorp efter änkan Kierstin Andersdotter
Son: Jöns Jönsson och dess myndige son
Sonsöner:  Gustaf Jonasson i Strete, Jonas Larsson i Hylletofta, Anders Larsson i Svaläng, Johannes Larsson i Bänkaryd

1795 vid ägosyn i Kärrabo, vittne Jöns Jönsson som bott på Kärrabo ägor i 16 år, är 78 år. Mattias Jönsson och Jöns Jönsson är bröder.

1804
1/4 Davidstorp som Peter Jonasson-Almgren och dess hustru Margaretha Eriksdotter försålt till Jonas Olofsson i Ulvahult.

1783
Lilla Kärrabo Almesåkra
Bouppteckning efter Johan Sundlings hustru Elisabeth Josefsdotter avliden 3 november förledet år efterlämnar 4 söner, Isac Carl Abraham och Jonas Johanssöner. Myndige sonen Abraham frånvarande i tjänst i Stockholm.

Västra härads dombok, vintering 1739 §.15
Ehuruväl Ingemar Andersson i Långholmen och Anders Svensson i Sbbarp till detta ting utverkat stämning på Nils, Sven och Johan Anderssöner i Barkansjö angående behörigt inventarie upprättat  under eds plikt över kvarlåtenskapen efter avlidna hustru Kierstin Svensdotter i Barkansjö med alla sterbhusets skrifter och handlingar. Dock som svaranden förklarar, alla hava varit omyndiga och den äldsta av dem allenast 10-11 år gammal vid berörda hustru Kierstins dödstimme som efter nämndemannen Johan Jönssons på sin ämbetsmannaed gjorda utsago skett före dess ankomst hit till orten för 36 år sedan havandes även svarandens fader och farfader Anders Håkansson, som vid dödstimmen suttit i boet för 2 år sedan genom döden avgått utan att kärandena, deras förmyndare eller någon annan i livstiden påstått eller begärt något inventarie uppsättande efter henne, vilket numera efter så lång tids förlopp skall vara svaranden så som de där ej heller vid dödsfallet varit myndiga eller med egendomen sig befattat, alldeles ogörligt, ty kan tingsrätten vid de facto omständigheter dem till ett slikt inventarie upprättande under edsplikt över nu berörda hustru Kierstin Svensdotters efterlämnade kvarlåtenskap icke förbinda, dock käranden Anders Svensson obetaget att efter dess nu gjorda förbehåll lagligen tilltala Nils och Ingemar Anderssöner för det de såsom förmyndare för berörda Anders Svensson ej i laga tid och medan Anders Håkansson ännu levde att slikt inventarie upprätta och av honom som förmodligen därtill skyldig lagligen utsökt, börandes emellertid käranden erlägga till svaranden uti rättegångskostnad 4 daler 16 sk smt.
Sedermera förliktes parterna.

1720 den 15 februari
Upplästes en sämjeskrift mellan Nils Nilsson i Barkansjö och dess medarvingar samt svärmoder hustru Cecilia Håkansdotter från Rommenås, Malmbäck att bemälte Nils som tagit sin svärmoder till sig med dess egendom skall därför därav åtnjuta 3 sk om dagen, som till säkerhet i protokollet intages.

Västra härads dombok 1639
Nils Svenningsson och Marit Svensdotter tingskötta till davidstorp ½ gård.

1687
Nämndeman Daniel Nilsson i Kärrabo köpt Pustanäs 1687.

1694
Mellan hustru Ingeborg Jönsdotter i Davidstorp och nämndemannen daniel i Kärrabo angående handel med skattejord i Davidstorp. Det påstår majoren välborne herr Jean Ståhlhammar för änkehustru Ingeborg Jönsdotters barn att det förpantnings- och locatud köp som Daniel i Kärrabo med dess svåger Anders i Hjälmseryd upprättat om 1/4 Davidstorp må varda kullkastat och olagligt förklarat emedan bemälda Anders skall försålt det han ännu förrän jorden till arv fallen bliver ……. Men som bemälte Anders arvsrättigheten jorden med tiden kunde tillfalla, dess svåger för bemälta penningar till säkerhet satt härpå, kreditorerna icke något uppbud söker eller begär så kan samma säkerhet kreditorerna icke betungas.

Västra härad dombok  vinterting nr.11 1701
Jöns Mattsson i Karsås genom Måns Månsson i Östra Hult käranden och Johan Larsson i Davidstorp och änkehustru Karin i Kärrabo svaranden angående förlikning om skattejorden i Davidstorp, som skall vara framledne Jöns Holgerssons barn ibm till prejudice. Det besvärar sig käranden över den förlikning som uti överste välborne Carl  Printzenskölds närvaro den 26 augusti 1699 emellan svaranden är upprättad emedan densamma förmodas Jöns Holgersson som närmast därtill bördig vara tiil förfång med påstående det måtte änkehustru karin Holgersdotter som minsta lotten äger dömas skyldig utlösen sin andel att taga; och som tingsrättens dom av den 6 juni 1694 emellan änkehustru Ingeborg Jönsdotter i Davidstorp, som nu Johan Larssons hustru och nämndemannen framledne Daniel i Kärrabo som varit förbemälda hustru Karin Holgersdotters man, förbehåller släkt och anhöriga dock rätt nu var emot annan det bästa de kunna och vilja att driva och utföra så kan fuller den upprättade förlikningen icke vara Jöns Holgerssons barn till predjucie helst emedan änkehustru Karin Holgersdotter icke äger mer än en och en tredjedels åtting av hemmanet, utan i anledning av Kongl. Maj:ts förordning om skattskyldig jords delning dömes hon skyldig för sin andel, varuppå hon icke är fullsutten utlösen att taga därtill hon ock nu godvillingen låter sig bekväma.
Varandes parterna om utlösen således överens att änkan bekommer 60 Daler smt 20 daler smt har hon redan fått och skall de resterandepenningarna 20 daler smt om en månads förlopp och 20 Daler smt vid Olofsmässan bekomma.

1708
Hustru Karin Holgersdotter