Bouppteckningar
När en person dör så skall en bouppteckning upprättas. Det blev lag att man skulle upprätta en bouppteckning 1734, men tyvärr är
det långt ifrån alla som har lämnat en bouppteckning efter sig. Varför kan man fråga sig. En trolig förklaring är ju, att det är
arvingarna som behöll originalbouppteckningen och det är en kopia som arkiveras i handlingarna och det kan ju hända att den har
försvunnit.
Bouppteckningen börjar med en ingress där man skriver vem bouppteckningen är efter och vilka som är arvingar. Det är ju den
efterlevande makan/maken och barnen. Är den avlidne ogift utan barn, så är det föräldrar och syskon som är arvingar. Här kan man
bekräfta ett släktskap som man kanske bara misstänkte. Det står uttryckligen vem som är son eller dotter, syskon.
Har man extra tur så dör personen så ung att det fortfarande finns omyndiga barn kvar hemma. Då är det förmyndare som skall
bevaka de omyndigas rätt och detta brukar vara släktingar till den avlidne och då får man nya ledtrådar i jakten på släktingar.
I det index för Västra och Tveta härad som jag för närvarande håller på att upprätta kan man se den avlidnes, efternamn, förnamn,
dödsår, bok och sidnummer, dödsplats, övriga noteringar, församling.
Bouppteckningen finner man, antingen på Landsarkivet i Vadstena, eller online via t.ex ett abonnemang av Arkiv Digital.
I index, tryck Ctrl + F, för att få upp en sökruta, skriv sedan in vad du söker, samt klicka på Enter.

                                   Inventories
When a person dies, an estate inventory is drawn up. It became law that would establish an inventory in 1734, but unfortunately it is
far from all that actually happened versus what you may find in the probate. Why, one may ask. A likely explanation is of course
that it is the heirs who retained the original estate inventory and it is a copy that is retained in the file, and it may well be that it has
disappeared.
The inventory begins with a preamble in which you write to whom the estate inventory is for and who are heirs. It is the surviving
spouse / spouse and children. If the deceased is unmarried with no children, it's parents and siblings who are heirs. Here one can
confirm a relationship that one might only suspect. It is expressly who is the son or daughter, brother and sister.
If their are minors at home, then a guardian shall monitor the minor person under guardianship rights. This tends to be a relative of
the deceased, and then you may be an extra lucky person and get new clues in the search for relatives.
In the Index for Western and Tveta District that I currently set up, you can see the deceased, last name, first name, year of death,
book and page number, place of death, other endorsements, and parish. The estate inventory is found, either on Regional Archives
in Vadstena, or online via a subscription to ArkivDigital.
In the index, press Ctrl + F to bring up a search box, then type in what you want, and click Enter.
                               Exempel på Bouppteckning Ingress

År 1866, den 31 januari, blev på vederbörandes begäran bouppteckning upprättad efter avlidna pigan Carolina
Andersdotter i Svallebo av Järsnäs socken, som med döden avled den 21 dennes, och såsom arvingar efterlämnat
fadern, änkomannen Anders Israelsson i Svallebo, samt 5 syskon, nämnligen bröderna, hemmansägaren Gustaf
Andersson i Svallebo, hemmansägaren Johannes Andersson i Kullarp, Svarttorp socken, systrarna Maria gift med
hemmansägaren Johannes Andersson i Runseryd, Forserum socken, Johanna gift med hemmansägaren Johan
Mårthen Petersson i Larstorp, Bälaryd socken, Lovisa gift med hemmansägaren August Andersson i Sillvik, Askeryd
socken, alla myndiga och närvarande.
Den avlidnas fader Anders Israelsson tillsades, att med edlig förbindelse uppgiva säväl tillgångar som skulder,
sådant det vid dödstimman befanns, varefter uppteckning skedde i följande ordning, nämnligen.

Som den avlidnas gångkläder med flera lösörepersedlar på öppen auktion etc.

                                    Examples of probate Ingress

In 1866, January 31, was on the person's request probate prepared for deceased maid Carolina Andersdotter in
Svallebo of Järsnäs parish, as with death died on 21 his, and as heirs bequeathed his father, the widow Anders
Israelsson in Svallebo and 5 siblings, significantly literally brothers , the farmer Gustaf Andersson in Svallebo, farmer
John Anderson of Kullarp, ​​Svarttorp parish, sisters Mary married farmer John Anderson of Runseryd, Forserum
parish, Johanna married farmer Johan Mårthen Petersson in Larstorp, Bälaryd parish, Lovisa married farmer August
Andersson in Sillvik , Askeryd parish, all of legal age and present.
The deceased's father Anders Israelsson was told that the oath marriage shew both assets and liabilities, such that at
the hour of death was found, after which the record was made in the following order, mentioning literally.

As the deceased's clothes with several chattels belongings on open auction, etc.