INGRESS FRÅN BOUPPECKNINGAR FORSERUMS SOCKEN

Bouppteckning: Tveta härad FII:7 s.897 
År 1774 den 17 januari, blev uppå Anders Carlssons i Bretoft begäran, bouppteckning hållen efter dess avlidna hustru Karin Månsdotter, uti
dess trenne myndiga barns närvaro, sonen Måns Andersson, dottern Britta genom dess man Samuel Andersson ifrån Karsbo, dottern Stina
genom dess fästman Sven Andersson ifrån Runseryd, och befanns boet som följer.
Fastighet fanns ej.

Bouppteckning: Tveta härad FII:8 s.513
År 1778 den 13 april, blev bouppteckning hållen efter avlidne mannen Anders Carlsson uti Bretoft, vilken lämnade efter sig trenne barn, en son
myndig, och tvenne döttrar, änkan Britta Andersdotter i Karsbo, tillika med dess barns förmyndare Carl Andersson uti Karsbo, och å den
omyndigas Stina Andersdotters vägnar Anders Ericsson uti Sjöstorp, och befanns boet som följer.
Fastighet fanns ej.

Bouppteckning: Tveta härad FII:14 s.215
År 1804 den 11 maj tillkallades undertecknade, att uppteckna och värdera kvarlåtenskapen efter inhysesmannen Peter Jonsson i Bretoft, som
den 2 i samma månad med döden avgått, varvid den avlidnas efterlämnade änka Ingierd Andersdotter var närvarande, och tillsades att under
edelig förbindelse boet redeligen uppgiva, Därefter uppgavs och värderades som följer.
Fastighet fanns ej.

Bouppteckning: Tveta härad FII:14 s.495
År 1805 den 20 maj, infunno sig undertecknade uti Bretoft och Forserums socken, uppå anmodan av änkomannen Abraham Hansson, till
boupptecknings hållande efter dess avlidna moder Lisa Pettersdotter, som dog den 18 mars detta år, närvarande var bemälte änkoman samt
dess myndige son Hans Abrahamsson, å de omyndige barnen Petter Abrahamsson, Johannes Abrahamsson, samt Sara Lisa
Abrahamsdotter vägnar var Petter Nilsson uti Snuggarp. Bouppteckningen företogs här uppå, och änkomannen Abraham Hansson uppgav
boets beskaffenhet på sätt som följer, nämligen.
Fastighet: 1/8 dels mantal Kronoskatte hemmanet Rusthåll Bretoft, beläget i Forserums socken 300 Rd

Bouppteckning: Tveta härad FII:17 s.157
År 1811 den 17 juni, förrättades en laga boförteckning efter saligen avlidne änkomannen, i livstiden välförståndige Jonas Rydholm i Bretoft å
Forserums socken, som med döden avled den 6 uti innevarande månad, å efer sig lämnade 3ne omyndige barn, 1 son och 2 döttrar, av vilka
sonen Johannes är 15 år gammal, och på de omyndigas vägnar var närvarande deras moderbroder, torparen Petter Larsson på Botarps torp,
som de omyndigas rätt å bästa bevakade. Dottern Maria förmantes att egendomen uppgiva vid edelig förpliktelse som lagen i ty fall bjuder, å
uppgavs i följande ordning.
Fastighet fanns ej.
En fodran av Hans Abrahamsson i Bretoft på 77,37 Rd

Bouppteckning: Tveta härad FII:21 s.165
År 1819 den 13 april, förrättades en laga boförteckning, efter avskedade soldaten, i livstiden manhaftige Jakob Dragstedt på Bretofts ägor,
som med döden avled den 2dre i denna månad, och efter sig lämnat en sörjande änka Cathrina Andersdotter, vilken var försedd med en
testamentarisk desposition, änkan förmanades att egendomen uppgiva vid ederlig förpliktelse som lagen i ty fall bjuder.
Fastighet fanns ej.

Bouppteckning: Tveta härad FII:23 s.13
År 1823 den 2 januari, inställde sig undertecknad, på begäran av änkan Cathrina Svensdotter i torpet Nyarp under Bretoft, att laga
boförteckning förrätta efter dess man Jonas Pettersson, som med döden avled den 10 december 1822, arvingarna föregives vara förenämnde
änka och 2ne söner, sonen Gustaf på 15de året, omyndig, för hans räkning inställde sig dess morbroder Samuel Månsson i Snuggarp, att
hans rätt och bästa bevaka, sonen Carl på 7de året, omyndig, inställde sig dess faderbroder Zachris Pettersson i Grän, att dess rätt och bästa
bevaka. Änkan förmantes att egendomen uppgiva sådan som han vid dödstimman befanns i alla delar, vid eds plikt, och företogs i följande
ordning, som följer.
Fastigheten: Litet torp under Bretoft, Nyarp, i värde 66,32 Rd
Brist i boet: 192,14 Rd

Bouppteckning: Tveta härad FII:29 s.743
År 1836 den 19 november, blev på begäran av avskedade Husaren Petter Porss på torpet Nyarp under Bretoft, av undertecknad,
bouppteckning hållen efter dess avlidna hustru, i livstiden Sara Greta Lundgren, som med döden avled den 11 nästlidne april, och efter sig
lämnat nämnde änkoman och 2ne söner, den äldste Johan Fredrik på 29de året, myndig, vistas i Stockholm och ej närvarande, den yngste
sonen Hampus Oskar, Hadinam - på 13de året, för vilkens rätts bevakande inställde sig Brukaren Johannes Nilsson i Esbjörnabo, såsom
Corate förmyndare, och änkomannen förmantes, enligt lagens bud i IX Cap. 1.§ arvdabalken, att egendomen redeligen uppgiva sådan den vid
hustruns dödstimma befanns, och företogs somföljer.
Fastighet fanns ej.
Behållning: 28,21 Rd

Bouppteckning: Tveta härad FII:30 s.709
År 1841, mars den 8 blev laga bouppteckning hållen efter avlidne före detta Husaren Petter Porss i Bretoft av Forserums socken, som med
döden avled den 25 sistlidne februari, och såsom arvingar inställde sig dess efterlämnade barn, sonen Garvaregesällen från Stockholm
Fredrik Pors, myndig och närvarande, sonen Hampus Oscar 18 år gamma, vars rätt bevakades av dess laga förmyndare Petter Arvidsson och
Johannes Pettersson i Bretoft, även närvarande. Sistnände förmyndare som hade närmaste tillsyn och hade om egendomen, vid och efter
dödsstunden, åtvarnades vid eds förpliktelse uppgiva egendomen, bouppteckning företogs som följer.
Fastighet fanns ej.
Summa behållning: 38,45 Rd

Bouppteckning: Tveta härad FII:38 s.193
Nedanstående bouppteckning förrättades den 11 januari 1858 efter hustrun Christina Abrahamsdotter i Bretoft, Forserums socken, vilken med
döden avlidit den 30 nästlidne december, utan barn eller bröstarvingar, utom mannen, numera änkomannen Petter Arvidsson, kommo nu
tillstädes såsom lagliga arvingar, den avlidnas broder Hemmansägaren Johannes Abrahamsson i Skinnesdal, Barnarps socken - Avlidne
brodern Hans Abarahamssons efterlämnade fyra barn, sönerna Petter, Abraham, och Johannes, den senare förklarad omyndig, och stående
under Petter Hanssons förmyndare vård, dottern Stina Hansdotter gift med Smeden Johan Domnerus i Älgabäcksryd, avlidna hustrun Sara
Abrahamsdotters från Bashult efterlämnade sex barn, nämligen Lecktoren vid Växjö Gymansium Abraham Rundbeck, Vaktbefälhavaren vid
Straff och Arbetsfängelset å Norre Malm i Stockholm Sven August Rundbeck, Arrendatorn å Barnarps Prästgård Petter Rundbeck,
Hemmansägaren i Bashult Johannes Rundbeck, och dottern Christina gift med Smeden Carl Ljungqvist i Barnarp, alla myndiga. Och anmälte
Johannes Rundbeck, att han såsom ombud bevakade sina trenne förstnämnde bröders rätt vid detta tillfälle.
Änkomannen Petter Arvidsson åtvarnades om sin skyldighet i avseende på egendomens riktiga uppgivande.
Fastighet fanns ej.
I boet finns många fodringar, bl.a av A. J. Almqvist i Bretoft på 3.833 Rd
Summa behållning: 8.368 Rd

Bouppteckning: Tveta härad FII:45 s.793
År 1881 den 27 april förrättades nedanstående bouppteckning efter änklingen och inhysesmannen Magnus Johansson i Nyarp under Bretoft
av Forserums socken, som med döden avled den 18 sistlidne februari, och som arvingar efterlämnat 3 stycken barn, nämligen
1. Sonen Anders Magnus i Nyarp under Bretofta
2. Dottern Lena Stina, gift med Gustaf Johannesson, Strömslund vid Ödestugu
3. Avlidne Grenadiären Johan Eng i Grenåsa efterlämnade 2 styck barn, nämligen
a. Dottern Maria, gift med Anders Johan Johansson i Grenåsa
b. Christina Lovisa, vistas i Amerika, omyndig, dennes lagligen tillförordnade förmyndare är Johan Johannesson i Hundshult, som den
omyndigas rätt bevakat. Anders magnus Magnusson som haft egendomen om hand, kommer nu att densamma uppgiva.
Brist i boet: 35 kr

Bouppteckning: Tveta härad FII:45 s.1533
Bouppteckning förrättad den 23 oktober 1882 efter mannen Johan Magnusson i Bretofta, Forserums socken, vilken avlidit den 27 sistlidne
augusti, och efterlämnat, utom hustrun numera änkan Anna Stina Johansdotter, efterskrivne barn och bröstarvingar.
Sönerna, Hemmansägaren Anders Johan och Alfred Wilhelm i Bretofta, myndiga och närvarande.
Uti Amerika vistande fyra söner och en dotter, jämväl myndiga, nämligen Carl - Sven - Johannes - och Frans, samt Johanna gift med Martin
Jacobsson, å deras vägnar företrädde såsom god man Hemmansägaren Per Rundberg i gatu, vilken enligt förordnande den 18 i denna
månad jämväl bevakade omyndiga sönerna Claes Hennings och Arons rätt, och lovade bemälte Rundberg, att såsom god man och
förmyndare låta sig förordnas enligt här efteråt tecknat erkännande.
Avlidna dottern Christinas efterlämnade tre barn, nämligen Carl Johan och Gustaf, samt dottern Anna Josefina, var närvarande genom sin
fader och laga förmyndare P. M. Kjellman i Västraby, enligt förordnande den 14 augusti 1882.
Förbemälta änka, jämte sonen Alfred erinrades om sin skyldighet i avseende på bouppgiften.
Fodringar: Ogulden köpeskilling av sonen Alfred, 6.000 kr
Summa behållning: 4.058,18 kr

Bouppteckning: Tveta härad FII:46 s.1295
År 1886 den 20 april förrättades nedanståede laga bouppteckning efter hustrun Katharina Charlotta Johannesdotter i Bretoft av Forserums
socken, som avled den 22 sistlidne januari, och efterlämnade som arvtagare utom mannen, numera änkomannen, Anders Johan Pettersson,
2ne i äktenskapet födde omyndige barn, sonen Carl August född den 4 september 1878, och dottern Selma Fredrika Elisabeth född den 1
oktober 1880, vilkas rätt bevakas av deras av Häradsrätten den 6 i denna månad tillförordnade förmyndare, Hemmansägaren Anders Johan
Johansson i Bretoft.
Sedan änkomannen Anders Johan Pettersson blivit erinrad om sin skyldighet med avseende å egendomens noggranna uppgivande, företogs
uppteckning och värdering på sätt som följer.
Fastighet: 1/16 mantal Kronoskatte Rusthåll Bretoft, av mannen före äktenskapet förvärvat, men genom äktenskapsförord är hustrun
tillförsäkrad full äganderätt till hälften av nämnde 1/16 mantal, vilket i värde enligt senaste fastställda bevillningstaxering upptages till 4.800 kr
Summa behållning: 3.737 kr

Bouppteckning: Tveta härad FII:47 s.1433
Den 17 november 1889 förrättades nedanstående laga bouppteckning efter hustrun Inga Lena Andersdotter i Bretoft av Forserums socken,
som avled den 3 i denna månad, efterlämnande som sterbhusdelägare efterlevande mannen, änkomannen Anders Arvidsson och med honom
sammanhavde 2ne barn, nämligen sonen Hemmansägaren Johan Alfred Andersson i Bretoft, och dottern Carolina gift med Hemmansägaren
Claes Carlström i Stavsjö av Malmbäcks socken, alla myndiga och nu närvarande.
Änkomannen erinrades om sin skyldighet med avseende på bouppgiften, varefter värdering och uppteckning företogs på sätt som följer.
Fodringar: Mannens enskilda fodran av Johan Alfred Andersson i Bretoft enligt revers av den 7 november 1883, 500 kr
Avlidna hustruns enskilda fodran av samma man enligt revers av samma datum, 500 kr
Bägge förenämnde belopp innestående för undantaget, ingen ränta
Summa behållning: 971 kr

Bouppteckning: Tveta, Vista och Mo domsaga FII:3 (1893) s.215
År 1893 den 16 februari förrättades nedanstående bouppteckning efter änkan Anna Stina Johansdotter i Bretoft av Forserums socken, som
där avled den 2 i denna månad, och som arvingar efterlämnat följande barn, nämligen sonen Anders Johan Andersson i Bretoft, nu närvarande
I Norra Amerika vistande sönerna Carl, Sven, Johannes, Frans, Alfred Wilhelm, Claes Henning och Aron, samt dottern Johanna gift med Martin
Jacobsson, företräddes av deras tillförordnade god man, Nämndemannen P. A. Rundberg i Gatu.
Avlidna dottern Kristinas barn, nämligen i Norra Amerika vistande myndige sonen Carl Johan Källman, samt härvarande omyndige barn,
dottern Anna Josefina och sonen Gustaf, företräddes av deras fader Hemmansägaren P. M. Källman i Västraby, i egenskap av god man för
den förstnämnde, och förmyndare för de senare.
Sonen Anders Johan Johansson, som från dödsfrånfället egentligen haft egendomen, erinrades om sin skyldighet med avseende å dess
noggranna uppgivande, varefter värdering och uppteckning företogs på efterskrivne sätt.
Fodran av A. J. Johansson enligt inteckning i 1/16 dels mantal Bretoft 1.000 kr
Summa behållning: 992,18 kr

Bouppteckning: Tveta, Vista och Mo domsaga FII:6 (1896) s.677
År 1896 den 4 juli förrättades nedanstående laga bouppteckning i sterbhuset efter hustrun Lovisa Jonasdotter i Bretoft, kallat Nyarp i
Forserums socken, som avled den 7 sistlidne juni, och som arvingar och sterbhusdelägare efterlämnade sin man, numera änkomannen
Anders Magnusson, vilken blivit omyndig förklarad, och vilkens tillförordnade förmyndare, hemmansägaren Anders Johan Johansson i Bretoft
nu var närvarande.
Dessa makars i äktenskapet födde 2ne barn.
1. Myndige sonen Johan Oscar Theodor Andersson, närvarande
2. Omyndige sonen Carl August Andersson, företräddes av sin tillförordnade förmyndare, hemmansägaren Carl Johan Sjöberg i Fintorp.
Sonen Johan Oscar Theodor Andersson, som hade att uppgiva boet, erinrades om sin skyldighet i sådant avseende, varefter förrättningen
företogs på sätt som följer.
Fastighet: 1/64 mantal Kronoskatte Rusthåll Bretoft, av makarna gemensamt inköpt. Bevillningstaxerat till 900 kr.
Summa behållning: 462,68 kr

Bouppteckning: Tveta, Vista och Mo domsaga FII:8 (1898) s.535
År 1898 den 1 juli blev på vederbörande arvingars begäran, nedanstående bouppteckning förrättad efter undantagsmannen Johannes
Johannesson på Stafsäter under Bretoft i Forserums socken, som avled den 29 sistlidne mars, vilkens arvingar äro, utom änkan Maria
Katharina Svensdotter, 2ne döttrar, nämligen Stina Katharina Johannesdotter, gift med Hemmansägaren Sven August Johannesson i Hiegöl,
och Anna Johannesdotter, gift med Hemmansägaren J. E. Svensson i Estenstorp, alla närvarande.
Änkan uppgav boet, som antecknades och värderades på sätt som följer.
Fastighet fanns ej.
Summa behållning: 298 kr